Bronze sponsors
CONTACT MAZARS
901 Citychamp Building No.12 Tai Yang Gong Zhong Lu, Chao Yang District100028
Beijing - China
Phone: +86 10 8429 8078
Fax: +86 10 8429 8081
http://www.mazars.com/

Agenda France-China 50